Kalendarium

Wtorek, 2021-01-26

Imieniny: Lutosława, Normy

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 352178
  • Do końca roku: 339 dni
  • Do wakacji: 150 dni

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE- informacje dla rodziców

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej znajduje się informacja o systemie nauki zdalnej przyjętym w naszej szkole (na podstawie Zarządzenia nr 12/ 2020 Dyrektora szkoły z dnia 24 marca 2020r.).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z następującymi zasadami:

1. Od 25 marca 2020 r. nauka zdalna obejmuje nowe treści, które uczeń będzie w stanie przyswoić samodzielnie przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

2. Dyrektor szkoły rekomenduje komunikowanie się z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Tymczasowo istnieje możliwość, żeby nauczyciele w porozumieniu z rodzicami i uczniami kontaktowali się oraz przekazywali informacje za pomocą dostępnych portali  społecznościowych oraz ogólnodostępnych platform edukacyjnych

3. Szczególną rolę w monitorowaniu i ewaluacji procesu zdalnego nauczania pełni wychowawca klasy, który wspiera uczniów i rodziców w realizacji zadań kształcenia na odległość.

4. W każdy piątek wychowawca klasy przekazuje uczniom i rodzicom materiały edukacyjne w wersji elektronicznej (zostanie wysłany link do Arkusza zadań) – na kolejny tydzień.

5. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zamieszczają propozycje działań edukacyjnych na stronie szkoły/ zakładka Przedszkole.

6. W kl. I - IIIocenianie przyjmuje formę oceny opisowej, która jest informacja zwrotną na temat osiągnięć ucznia.

7. W kl. IV - VIIIocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

  • - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
  • - udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • - udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
  • - dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
  • 8. Po przekazaniu uczniowi informacji zwrotnej na temat efektów pracy, nauczyciel wyznacza ponownie czas na pracę własną ucznia i ustala sposób na otrzymanie oceny w skali określonej w statucie szkoły.

  • 9. Proces nauki zdalnej jest monitorowany przez dyrektora szkoła, o wprowadzanych zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

 

Agnieszka Szczapa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie