Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388071
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2021/2022

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie prowadzonej przez Gminę Klembów przyjmuje się:

  1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej: Stary Kraszew, Rasztów: Zgłoszenie do klasy pierwszej (klik)
  1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej za zgodą dyrektora szkoły: Zgłoszenie do klasy pierwszej spoza obowodu (klik)

Spełnianie obowiązku szkolnego

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Warunki rozpoczęcia nauki w wieku 6 lat

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

 albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Warunki odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (założoną zgodnie z art. 168 Prawa oświatowego oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dokumenty prosimy  złożyć w sekretariacie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (w godz. 8.00 – 16.00) : 29 777 8585 lub 798 494 886 lub mailowy: spstarykraszew@klembow.pl

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

- Uchwała NR VI.77.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów