Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387988
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Projekt "Od najmłodszych lat zdobywam świat"

            W listopadzie 2019 r. we współpracy z Fundacją STIWEK rozpoczęliśmy realizację projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Podczas zajęć uczniowie realizują projekty edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe: posługiwania się językami obcymi i matematyczno-przyrodnicze oraz umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i praca zespołowa. 

Zajęcia z zakresu ekspresji kulturowej są okazją do twórczego działania i wyrażania siebie za pośrednictwem muzyki, ćwiczeń teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

Szczególne znaczenie w rozwoju kompetencji kluczowych mają zajęcia z zakresu Akademii uczenia się. Uczniowie analizują proces uczenia się, swoje potrzeby w tym zakresie, identyfikują możliwości oraz trudności i sposoby pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. We współpracy z innymi uczą się konstruktywnej pracy i rozwijają zainteresowania.

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia specjalistyczne, dostosowane do edukacyjnych i rozwojowych potrzeb uczniów.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Logopedia

Celem zajęć jest usprawnianie mowy dziecka z jednoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi zmniejszającymi deficyty motywacyjno-emocjonalne towarzyszące zaburzeniom mowy.

Trening Umiejętności Społecznych

Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych i personalnych. Podstawowe umiejętności w zakresie tych kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Celem zajęć jest także rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem i frustracją.

Szkoła zostanie także doposażona w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, uczniowie wybiorą się na wycieczki integrujące treści zajęć, a nauczyciele będą mogli wziąć udział w szkoleniach.

            Wierzymy, że działania projektu wzbogacą ofertę edukacyjną szkoły i wzmocnią realizację misji - budowanie dialogu i rozwijanie samodzielnego uczenia się. Życzymy wszystkim uczestnikom projektu, aby w tym czasie uczynili kolejny krok w kierunku tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjno - wychowawczej, która umożliwi uczniom i nauczycielom wdrażanie ciekawych pomysłów, rozwinie kreatywność i da szansę na współpracę.

Agnieszka Szczapa