Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388052
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Z kulturą mi do twarzy

 W roku szkolnym 2020-2021uczniowie  klas 0-III 

biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym 

„Z kulturą mi do twarzy”.

 

 Zadania zawarte w projekcie będą realizowane  przez cały rok szkolny w zespołach klasowych , pod nadzorem wychowawców klas . 

Projekt podzielony jest na trzy moduły: 

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ 

MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU 

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ 

 

Cele projektu :

  • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
  • Cele szczegółowe: - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki. 
  • Koordynator szkolny projektu 
  • Anna Bryl