Kalendarium

Czwartek, 2020-04-09

Imieniny: Mai, Marcelego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 199292
  • Do końca roku: 266 dni
  • Do wakacji: 78 dni

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020

Przewodniczący: Andżelika Matusiak

Zastępca: Ewelina Kamela

Sekretarz: Aneta Zalewska

Skarbnik: Anna Zbrzeźniak

 

Przedstawiciele oddziałowych rad rodziców:

0 - Monika Wojda

I - Anna Zbrzeźniak

II - Jolanta Myśliwiec

III - Ewelina Kamela

IV - Andżelika Matusiak

V - Katarzyna Balczyńska

VI - Katarzyna Dybek

VII - Sylwia Matera

VIII - Aneta Zalewska

 

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje się w strukturę organów szkoły.

 

Kompetencje rady rodziców

1)   Formułowanie wniosków -  prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach szkoły. Kompetencja ta zawiera się w prawie do wyrażania opinii i formułowania wniosków. Nie są one wiążące dla adresatów. Oznacza to, że ich sformułowanie powinno opierać się o solidną argumentację. W ten sposób znakomicie zwiększa się prawdopodobieństwo uwzględnienia przedstawionych postulatów.

2)   Uprawnienia stanowiące - uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

3)   Opiniowanie

Do istotnych zadań rady należy prawo do zaopiniowania wybranych, podstawowych dokumentów szkoły. Należą do nich:

a)program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

b)projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Należy pamiętać, iż wyrażone w tym trybie opinie także nie są wiążące. Podobnie jak przypadku wniosków szanse na uwzględnienie treści opinii znacznie wzrastają w przypadku merytorycznego uargumentowania swoich propozycji.

4)   Inne (wybrane)

Do pozostałych kompetencji rady rodziców należy:

a) wyrażanie opinii rady rodziców w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego (art. 45 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe),

b)prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komi-sji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe), c)prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia)o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),

d)prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju (art. 100 ustawy Prawo oświatowe),

e) prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy Prawo oświatowe),

f) prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny (art. 6a ustawy Karta Nauczyciela),

g) prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).

 

Środki finansowe

Rada rodziców może gromadzić środki finansowe. Jako organ szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, rada nie ma osobowości i zdolności prawnej. Nie może zatem zatrudniać osób, zawierać umów itp.

1) Gromadzenie środków finansowych Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o:

a) dobrowolne składki

b) inne źródła

Przyjmuje się, że mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół szkoły, jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców, darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.