Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388084
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Rekrutacja 2021/2022

 

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://przedszkola-klembow.nabory.pl/ 

 

Informujemy, że oddział przedszkolny funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Granice obwodu szkoły to miejscowości: Stary Kraszew i Rasztów.

 

 

Zarządzenie Nr 0050.15.2021
Wójta Gminy Klembów
z 3 lutego 2021 r.

 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910  ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2021/2022 w brzmieniu zawartym w załączniku.

§ 2.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Klembów jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach za pośrednictwem strony internetowej: www.klembow.pl.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których Gmina Klembów jest organem prowadzącym oraz Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Klembów oraz na tablicach informacyjnych jednostek oświatowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których Gmina Klembów jest organem prowadzącym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.15.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 03 lutego 2021 r.

 

              Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klembów jest organem prowadzącym, na rok 2021/2022 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

   

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od

do

5 marca 2021 r.
od godz. 12.00

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

5 marca 2021 r.

12 marca 2021 r.
do godz. 12.00

Przekazanie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

 

17 marca 2021 r.
od godz. 12.00

9 kwietnia 2021 r.
do godz. 12.00

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

17 marca 2021 r.
od godz. 12.00

9 kwietnia 2021 r.
do godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

9 kwietnia 2021 r.
od godz. 15.00

22 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

23 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

23 kwietnia 2021 r.
od godz. 15.00

7 maja 2021 r.
do godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja 2021 r.
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

 

28 maja 2021 r.
od godz. 12.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 31 maja 2021 r.
od godz. 12.00

11 czerwca 2021 r.
do godz. 12.00

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

 31 maja 2021 r.
od godz. 12.00

11 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

11 czerwca 2021 r.
od godz. 15.00

25 czerwca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25 czerwca 2021 r.
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

25 czerwca 2021 r.
od godz. 15.00

2 lipca 2021 r.
do godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

2 lipca 2021 r.
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

23 sierpnia 2021 r.

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc